ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครศรีธรรมราช

          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตระหนักดีว่าบริการห้องสมุดเป็น  สิ่งสำคัญและ    จำเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการศึกษาทางไกล จึงได้จัดตั้งศูนย์วิทยาพัฒนา โดยมีห้องสมุดศูนย์เป็นหน่วยงานหนึ่งในการจัดบริการด้านห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย บุคลากรของมหาวิทยาลัย บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป ที่สนใจใฝ่หาความรู้ตลอดชีวิต

          ห้องสมุดศูนย์ ฯ ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์- เสาร์ ในเวลาราชการ หยุดวันอาทิตย์และวันหยุด   นักขัตฤกษ์

สื่อการศึกษาที่ให้บริการ

 1. สื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้แก่ หนังสือทั่วไป ,หนังสืออ้างอิง, นวนิยาย, เรื่องสั้น เอกสารการสอนชุดวิชา, ประมวลสาระชุดวิชา, หนังสืออ่านเสริม วิทยานิพนธ์และงานวิจัย, วารสารบันเทิง, วารสารวิชาการ , และหนังสือพิมพ์
 2. สื่อโสตทัศน์ จำแนกประเภท ได้ดังนี้
  – วิดีทัศน์ ได้แก่ วิดีทัศน์วิชาการทั่วไป วิดีทัศน์ ประกอบชุดวิชาของ มสธ. วิดีทัศน์สอนเสริม ของ มสธ.
  – วิดีทัศน์สารคดีและบันเทิงวีซีดี ได้แก่ ภาพยนตร์ที่มีประโยชน์ สารคดี เป็นต้น
 3. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของ มสธ. และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

บริการ

 1. บริการให้ยืมสื่อการศึกษา ได้แก่ หนังสือทั่วไป, เอกสารการสอนชุดวิชา และวิทยานิพนธ์
 2. บริการให้ค้น INTERNET
 3. บริการช่วยค้นคว้างานวิจัย
 4. บริการจองสื่อการศึกษา
 5. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
 6. แนะนำการใช้ห้องสมุด
 7. บริการถ่ายสำเนาเอกสาร
 8. บริการยืมระหว่างห้องสมุด

การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด

          นักศึกษา มสธ.ไม่ต้องทำบัตรห้องสมุด ใช้บัตรนักศึกษายืมสื่อการศึกษาได้ตามปกติ  ประชาชนทั่วไปต้องสมัครเป็นสมาชิกสมทบ

หลักฐานที่ใช้สมัคร

          1. รูปถ่ายขนาด 1นิ้ว จำนวน 2 รูป
          2. บุคคลทั่วไปแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ พร้อมทั้งชำระค่าประกันสื่อการศึกษาเมื่อแรกเป็นสมาชิก จำนวน 500 บาทและค่าบำรุงห้องสมุด 200 บาท สำหรับเงินประกันจะคืนให้เมื่อแจ้งความจำนงขอถอนการเป็นสมาชิกโดย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ และจะพ้นสภาพการเป็นสมาชิก ในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เป็นสมาชิก หากพ้นกำหนดระยะเวลา 1 ปี ให้ตกเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
          3. สมาชิกที่ทำบัตรห้องสมุดหายต้องชำระค่าธรรมเนียมขอทำบัตรใหม่ จำนวน 50 บาท

สิทธิ์การยืม

ประเภทสมาชิก/สื่อจำนวนกำหนดเวลา
ปริญญาตรี ครั้งละ 5 เล่ม14 วัน ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
ปริญญาโท/เอก ครั้งละ 10 เล่ม14 วัน ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
บุคคลภายนอก ครั้งละ 5 เล่ม14 วัน ยืมต่อได้ 3 ครั้ง

อัตราค่าปรับ

 • สิ่งพิมพ์ทุกประเภทคิดอัตรา 1 เล่ม      : 2 บาท  : 1 วัน

          ยกเว้นวิทยานิพนธ์ 1 เล่ม                 : 5 บาท  : 1 วัน

 • สื่อโสตทัศน์ 1 ม้วน / ตลับ / แผ่น         : 3 บาท  : 1 วัน

การจัดหมวดหมู่หนังสือ

          ห้องสมุดศูนย์ฯ ใช้ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือแบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน หรือเรียกว่า ระบบ LCสัญลักษณ์ที่ใช้แทนหมวดหมู่เป็นแบบผสมคือ เป็นการผสมระหว่างตัวอักษรโรมัน A-Z (ยกเว้น I O W X Y ) และเลขอารบิคตั้งแต่ 1-9999 แผนการจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันในปัจจุบันแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 20 หมวดใหญ่ โดยใช้อักษรโรมันแทน เนื้อเรื่องในแต่ละหมวด ดังนี้
          A       เรื่องทั่วไป
          B       ศาสนา จิตวิทยา
          C       ประวัติศาสตร์
          D       ประวัติศาสตร์ทั่วไปและประวัติศาสตร์สมัยโบราณ         ยกเว้น สหรัฐอเมริกา
          G       ภูมิศาสตร์ แผนที่ มานุษยวิทยา นันทนาการ
          H       สังคมศาสตร์
          J        รัฐศาสตร์
          K       กฎหมาย
          L        การศึกษา
          M       ดนตรี
          N       ศิลปะ
          P        ภาษาและวรรณคดี
          Q       วิทยาศาสตร์
          R       แพทยศาสตร์
          S        เกษตรศาสตร์
          T        เทคโนโลยี
          U       ยุทธศาสตร์
          V       นาวิกศาสตร์
          Z        บรรณานุกรมและบรรณารักษศาสตร์

เอกสารการสอนชุดวิชา

          จัดหมวดหมู่แยกตามเลขรหัสประจำชุดวิชาซึ่งกำหนดจากเลขประจำสาขาวิชาต่าง ๆ โดยมีสัญลักษณ์ STOU เป็นหลัก โดยจัดแยกชุดวิชาออกเป็น 12 สาขาวิชา ดังนี้
          10  สาขาวิชาศิลปศาสตร์
          15  สาขาวิชานิเทศศาสตร์
          20  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
          30  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
          40  สาขาวิชานิติศาสตร์
          50  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
          51  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
          60  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
          70  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
          80  สาขาวิชารัฐศาสตร์
          90  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
          91  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น. หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์ 075-378680 ต่อ 109, 112 หรือ สแกน QR-Code หรือ id Line @936rxxgk ได้ที่นี้