นายชนัญญู เผือกพรหม

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครศรีธรรมราช

งานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป

งานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น

นายชนัญญู เผือกพรหม

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น

งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา