บริการการศึกษา

  • บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ( ป.โท / ป.เอก / ป.บัณฑิต / สัมฤทธิบัตรบัณฑิต) และโครงการสัมฤทธิบัตร
  • บริการรับลงทะเบียนเรียน
  • บริการรับคำร้อง ต่างๆ  เช่น  การลาพักการศึกษา  การเปลี่ยนชื่อ-สกุล การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ย้ายสังกัดสาขาวิชา โอนชุดวิชา เป็นต้น 
  • บริการแนะแนว ให้บริการคำแนะนำปรึกษาและตอบปัญหานักศึกษา เพื่อส่งเสริมความสำเร็จของนักศึกษา

จุดบริการครบวงจร ณ ที่ทำการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครศรีธรรมราช
( One Stop Service )

เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น. หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ 075-378680 ต่อ 110

หน่วยบริการเคลื่อนที่

จัดเจ้าหน้าที่ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ

บริการออนไลน์ของ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครศรีธรรมราช